top of page

Tør du å vise hvem du er?

Du sitter i jobbintervju og skal vise en potensiell arbeidsgiver den beste versjonen av deg selv. Så kommer spørsmålene:

- Beskriv deg selv med 3 ord...

- Fortell meg hvem du er i 3 setninger...

- Kan du si meg 3 ting du er god på og 3 ting du gjerne skulle vært bedre på?

Klarer intervjueren å få frem hvem du er ved å stille disse spørsmålene? Disse spørsmålene går jo igjen i nesten alle jobbintervju så man burde jo ha forberedt et innlest svar på forhånd - men får de frem hvem du er som person eller hva du har å tilby arbeidsplassen?

Hvis du i svarene dine tør å fokusere på å vise hvem du er og svare på spørsmål som ikke engang er blitt stilt, så vil jeg påstå at du raskt ligger ett hakk foran neste som skal inn på intervju. Hvis du som kvinne i tillegg tør å være litt mindre ydmyk enn vanlig, så kommer du langt.

Her har jeg mange forslag å komme med, men jeg vil at du selv skal kunne tenke etter hvordan du ønsker å fremstille deg selv for intervjueren/intervjuerne. Et jobbintervju er tøft å komme seg gjennom. Men min innstilling før et jobbintervju er at jobben allerede er min. Det jeg skal på nå er bare en samtale med min kommende arbeidsgiver om hvordan jeg best kan bidra på deres arbeidsplass. Og dermed senker man skuldrene og viser en mer selvsikker side av seg selv. For man er sikker på at man er god nok.

Og skulle du ikke få jobben? Ja, da må du tenke at det er arbeidsgivers tap og du går videre til neste stilling som kunne være interessant for deg.

Tør du å vise hvem du er?

 

Do you dare to show who you are?

You're in an interview and are about to show a potential employer the best version of you. And the questions keep coming:

- Describe yourself in 3 words...

- Tell me who you are using 3 sentences...

- Can you tell me 3 things you are good at and 3 things you would like to be better at?

Does the interviewer manage to get to know who you are, by asking these questions? We get asked these questions in almost every interview, so we should know they are coming - but does your answers reflect who you are as a person or what you can offer the workplace?

If you in your answers are tough enough to focus on who you are and answer questions that hasn't been asked, I will say that you are one step ahead the next one going in to the interview. If you as a woman, in addition, dare to be a bit less humble than usual, you will come a long way.

This is what I mean by humble: I have a lot of suggestions to come up with, but I want you to think about how you want to prepare yourself for the interview. A job interview is tough to get through. But my attitude before a job interview is that this job is already mine. So what I'm doing now is just a conversation with my future employer about how I can best contribute to their workplace. And thus you lower your shoulders and show a more confident side of oneself. Because you are sure that you are good enough.

And should you not get the job? Well, then you have to think that it is employer's loss and you move on to the next job that might be of interest to you

Do you dare to show who you are?

bottom of page