top of page

Kan alle erstattes?


Kan alle erstattes?

Det sies at alle kan erstattes i arbeidslivet; alle yrkesstillinger kan erstattes av en annen medarbeider. Men kan DU erstattes av alle?

Jeg har arbeidet gjennom hele mitt liv, med opphold av 3 mamma-permisjoner. Arbeidslivet mitt startet da jeg var 12 år. Jeg ble oppmuntret av mine foreldre til å ta meg jobb som avisbud. Det som motiverte meg dengang var selvfølgelig pengene, som jeg kunne bruke som jeg ville. Jeg arbeidet 3 ettermiddager etter skolen og hver søndag. Det fikk jeg rundt 2-3000,- kr i måneden for. Og det var mye for meg den gang. Jeg kunne lett erstattes som avisbud, men valgte å bli i den jobben fram til jeg var 15.

I løpet av arbeidslivet mitt har jeg erfart mye, og jeg har lært mest når jeg selv har kunnet være med på å ta avgjørerelser og initiativ vedrørende arbeidsoppgavene mine, samt komme med forslag dersom jeg har sett forbedringspotensiale. Har man havnet i en slik jobb; hvor man blir hørt, så er det mye som skal til før man ser seg om etter ny jobb.

Noen stillinger kan erstattes av nye arbeidstakere, men dess mer individuelle arbeidsoppgaver man får tildelt, dess mer uunnværlig blir man. Det er viktig at man kjenner sin egen verdi, og stoler på sin kunnskap, uten å bli for kjepphøy. Jeg velger å kjenne meg trygg på min kompetanse og at det kun finnes en Henriette Sundfjord. Stillingen min kan erstattes, men jeg er uerstattelig. - Si det til deg selv, hver dag.

- varm hilsen, Henriette

 

Everyone can be replaced

It is said that everyone can be replaced in the workplace; all occupations can be replaced by another employee. But can YOU be replaced by everyone?

I have worked through my entire life. My working life started when I was 12 years old. I was encouraged by my parents to start working as a paperboy/papergirl. What motivated me then was of course the money. I worked 3 afternoons after school and every Sunday. I got payed approx. 2-3000 kr. in one month. And for me, that was a lot at the time. I could easily be replaced by another paperboy, but chose to stay in that job until I was 15.

I've experienced a lot during my working life, and I have learned the most when I have been able to make decisions and initiatives regarding my work tasks, and make suggestions if I have seen a potential for improvement. If you are so lucky to be in a job where you will be listened to, it will take a lot before you look for a new job.

Some positions can be replaced by new employees, but the more individual working tasks you are assigned to, the more indispensable you will become. It is important that you know your own worth, and trust your knowledge without getting too cocky. I choose to feel confident of my competence and trust that there is only one like me. My position can be replaced, but I'm irreplaceble. - Say it to yourself every day.

- with love, Henriette

bottom of page